ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης.
Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, (4 εξάμηνα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα, που φοιτούν οι μαθητές στο σχολείο, (πρωινό ωράριο), δεν ασκούνται πρακτικά στον εργοδότη, αν το ωράριο εργασίας της επιχείρησης συμπίπτει με το πρωινό ωράριο παρουσίας των μαθητών στο σχολείο

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και Σχολείου υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Με την υπ’ αριθμ. 10186/Δ5.12/9-4-2013 KYA Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1186/2011 ΚΥΑ - Καθορισμός ημερομισθίου και ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006” (ΦΕΚ 894/B/12-4-2013), καθορίζεται το ποσοστό αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ν.3475/06, που απασχολούνται για πρακτική άσκηση, καθώς και το ημερομίσθιο, επί του οποίου θα υπολογίζεται η αμοιβή των μαθητών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ως ποσοστό αμοιβής όλων των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), δηλαδή 17,12€.
Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών. 
Η ως άνω ΚΥΑ έχει εφαρμογή από 1/4/2013.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Οι μαθητές από την πρώτη ημέρα απασχόλησης ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2335/95 και της εγκυκλίου 19 του ΙΚΑ (αρ. πρωτ. Α20/251/4/18-3-1996) και οι ασφαλιστικές τους εισφορές καθορίζονται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)
ΜΑΘΗΤΗ
 (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
Ι.Κ.Α. & Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.
33,65%
------ 
ΑΝΕΡΓΙΑ
3,17%
1,83%
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
1,00%
------ 
ΔΛΟΕΜ
1,00%
1,00%
ΕΛΠΕΚΕ
0,45%
 ------
ΛΠΕΑΑΕ
0,15%
 ------
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
------
1,00%
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
------
0,35%
ΕΚΛΑ
0,26%
0,10%
ΣΥΝΟΛΟ
39,68%
4,28%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
            43,96%

Επίσης, βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν:
Ø  Επαγγελματικός κίνδυνος + 1%
Ø  Βαρέα και ανθυγιεινά        + 3,6%
Ø  ΙΚΑ – ΤΕΑΜ                     + 2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Οι εισφορές, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών.
                  2) Οι μαθητές, κατά το διάστημα της πρακτικής τους άσκησης, υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται από πλευράς τους εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
·         ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 22,83€ x 75% = 17,12€
·         17,12 /2 = 8,56€
·         8,56€ x 39,68% = 3,40€ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
·         8,56€ x 4,28% = 0,37€ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΗ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 3,40€ + 0,37€ = 3,77€

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΑΘΗΤΗ: 17,12€ - 0,37€ = 16,75€

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€
                                        6,12 + 3,40€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,52€

Επίσης, όπου υπάρχουν Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, άλλοτε ο εργοδότης και άλλοτε ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση με τα ως άνω Ταμεία.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

α) Κανονικές άδειες: Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές (Ν. 1346/83), μετά από συμπλήρωση δωδεκάμηνης συνεχούς ή και διαλείπουσας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 3144/03, ΦΕΚ 111/Α/08-05-03, οι μαθητές δικαιούνται κατά τον πρώτο χρόνο απασχόλησής τους να λάβουν, από την έναρξη της απασχόλησής τους, ποσοστό της ετήσιας αυτής κανονικής άδειας με αποδοχές.


β) Σπουδαστική άδεια: Οι μαθητές, που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη άδεια, (σπουδαστική), μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Από το 1995 μέχρι σήμερα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα πρακτικής άσκησης των μαθητών τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου).
Το ποσό της επιδότησης είναι 11.00€ και δύναται να καταβάλλεται στους εργοδότες (που απασχολούν μαθητές) ή στους ίδιους τους μαθητές από την ΕΠΑ.Σ, για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης (π.χ. τους θερινούς μήνες).
Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων εορτών και λοιπών επιδομάτων (αν αυτά συνεχίσουν να καταβάλλονται). Οι αμοιβές, που αντιστοιχούν στις ως άνω ημέρες, ή επιδόματα, θα καταβάλλονται κανονικά από τον εργοδότη στο σύνολό τους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο πρακτικά ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. (Αν εργάζονται 6 ημέρες).
Το Σάββατο, (εάν δεν δουλεύεται ως ημέρα), δεν θα συμψηφίζεται στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών και δεν θα επιδοτείται. Δεν επιδοτείται επίσης η ημέρα, κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στο Σχολείο.


ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.  
Ειδικότερα:  
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο. 
 2. Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.  
3. Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.  
4. Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Tα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.  
Η αποτύπωση των θέσεων μαθητείας που επιθυμείτε να προσφέρετε θα γίνεται με ρητή αναφορά στην αντίστοιχη  απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού σας. 

Παράλληλα, οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας θα δηλωθούν και στη διαδικτυακή πύλη (portal) www.oaed.gr , όπου θα ανοίξει για το σχολικό έτος 2018-19  η ειδική εφαρμογή για τη Μαθητεία. Η ηλεκτρονική  καταχώρηση θα ξεκινήσει στις  15/5/2018 στην παραπάνω διαδικτυακή πύλη όπου θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας» ενώ συγχρόνως θα λειτουργήσει helpdesk στο 11320 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας σχολικού έτους 2018-19.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
α)Έως σήμερα δεν υφίσταται υποχρέωση των εργοδοτών να προβούν σε «αναγγελία πρόσληψης» των μαθητών στον ΟΑΕΔ, καθώς και δήλωσής τους στην Επιθεώρηση Εργασίας, καθότι οι μαθητές είναι «πρακτικά ασκούμενοι» και όχι «μισθωτοί εργαζόμενοι».
β) Οι εργοδότες υποχρεούνται στην εγγραφή των μαθητών στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ, διότι οι μαθητές καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές.
Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ.1 του ν.4255/2014 ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014 το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ καταργείται από 1-6-2014.
Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές σύντομα θα καταχωρούνται κανονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» σε ειδικό πίνακα Ε3 και στην επιλογή «πρακτικά ασκούμενοι»

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. (ΕΣΠΑ 2007-2013) 


Τέλος θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ανά πάσα στιγμή ο εργοδότης μπορεί να κάνει διακοπή του συμφωνητικού χωρίς καμιά συνέπεια.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό αρχείο...και εδώ